پیچک ( حامد ابراهیم پور )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- خانم ! اجازه هست که در قصّه ای جدید ( حامد ابراهیم پور )
- مقدر است بماني و زندگي بکني( حامد ابراهیم پور )
- بوي عشق کاري نمي­شود کرد.( حامد ابراهیم پور )
- ‏وا مي کني تا دکمه ی پيراهنت را ( حامد ابراهیم پور )
- بي من از عينکي که تو را به سرت،( حامد ابراهیم پور )
- سال خطر، سال سياهي، سال بمباران( حامد ابراهیم پور )
- در بندر نگاه تو پهلو گرفته است( حامد ابراهیم پور )
- به هزار دليل دوستت دارم( حامد ابراهیم پور )
- صداي پاي تو در گوش کوچه ها جاري ست( حامد ابراهیم پور )
- مونيخ ، ونيز ، کراچي ، دوشنبه ، دهليِ نو ( حامد ابراهیم پور )
- ‏در خواب بود مثل سري که بدن نداشت( حامد ابراهیم پور )
- اخبار چند حادثـــه از مـــــوج راديو( حامد ابراهیم پور )
- به جستجوي تن روشنت ، به کشف تن ات(حامد ابراهيم پور)
- تو می توانی شوق سفر نداشته باشی( حامد ابراهیم پور )
- ﮔﺮﻓﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮ و دوش ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺎل ﺳﭙﻴﺪ( حامد ابراهیم پور )
- تو را به نيت يک شعر تازه خلق نمود(حامد ابراهيم پور)
- به کفش پاشنه دار سپيد گارسونش( حامد ابراهيم پور)
- ‏اینها دو تا پباله ، دو تا ساغر است ، نه ( حامد ابراهیم پور )
- پيونگ يانگ، جاکارتا، زوريخ، پاريس، پکن( حامد ابراهیم پور )
- سکوت کردم و تنهايي‌ام به حرف ميامد( حامد ابراهیم پور )
- تو گم شدي توي يه سکانس تکراري( حامد ابراهیم پور )
- شبانه از دهن کوسه با طناب گرفتند( حامد ابراهیم پور )
- صدا...صدا...کسي اسمت را( حامد ابراهیم پور )
- دوري کني از نور ، از تقويم، از ساعت( حامد ابراهیم پور )
- کودکي که با لواشک گاز زده اش ( حامد ابراهیم پور )
- کنار هم غزل خورديم و با خودکار رقصيديم( حامد ابراهیم پور )
- صداي خنده ي يک خانم جوان شده بودي( حامد ابراهیم پور )
- دوري کني از نور ، از تقويم، از ساعت ( حامد ابراهیم پور )
- هميشه شکل خودش بود: ساده و بدوي( حامد ابراهیم پور )
- فرار کردم و پشت سرم به مويه روانند ( حامد ابراهیم پور )
- باز او را نشاند پيش خودش ،سر راهش ( حامد ابراهیم پور )
- جنگل: کوير ِ يائسه ...دريا:خون( حامد ابراهیم پور )
- قرار نيست زياد حرف بزنم( حامد ابراهیم پور )
- فرصت قد کشيدنت را باز، روي قانون جنگ ها خوردند ( حامد ابراهیم پور ) ...
- هزار زخم ديگر هم که بردارم( حامد ابراهیم پور ) ...
- فالت عجيب آمد و خنديدي( حامد ابراهیم پور )
- گريه کرديم ...دو تا شعله ي خاموش شده( حامد ابراهیم پور )
- اگر به جان عزيز تو غم نريخته بودم( حامد ابراهیم پور )
- براي خاطر سقفي سرد( حامد ابراهیم پور )
- هزار بار ديگر هم که بخواهي فرار کني ( حامد ابراهیم پور )
- به خاطر سقفي که نبوده روي سرت ( حامد ابراهیم پور )
- فرصت قد کشيدنت را باز، روي قانون ( حامد ابراهیم پور )
- عشق ما زن لاغري بود که هر روز ( حامد ابراهیم پور )
- من شاعرم..نه! کاتب وحي ايي که( حامد ابراهیم پور ) ...
- به هاله ي قرمز دور چشم غمگينت( حامد ابراهیم پور )
- وسط خون و گريه مي افتي( حامد ابراهیم پور )
- درخواب بود... مثل سري که بدن نداشت ( حامد ابراهیم پور )
- باران به روي پنجره هاشور مي زند ( حامد ابراهیم پور )
- اينجا دو تا دختر بچه دنباله ي لباست ( حامد ابراهیم پور )
- تو را در خانه هاي خلوت منحوس گم کردم ( حامد ابراهیم پور )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد