تبلیغات اینترنتیclose
ﮔﺮﻓﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮ و دوش ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺎل ﺳﭙﻴﺪ( حامد ابراهیم پور )
پیچک ( حامد ابراهیم پور )
شعر و ادب پارسینوشته شده در تاريخ سه شنبه 8 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

دو اپیزود (عشق )

 

(ﻳﻚ)

ﮔﺮﻓﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮ و دوش ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺎل ﺳﭙﻴﺪ

ﺷﺒﻴﻪ ﭼﺎدر ﺑﺮﻓﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎل ﺳﭙﻴﺪ

دو ﻟﺐ : ﻧﭽﻴﺪه ـ ﺷﺒﻴﻪ دو ﺗﻮت وﺣﺸﻲ ﺳﺮخ -

دو ﮔﻮﻧﻪ :ﺳﻔﺖ ـ ﺷﺒﻴﻪ دو ﺳﻴﺐ ﻛﺎل سپید ـ

ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮي و ﺑﻲ اراده ﻣﻲ روید

ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺳﻴﻨﻪ ات اﻣﺸﺐ دو ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺳﭙﻴﺪ !

ﺗﻨﺖ ﻣﺆذن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻛﺎﻓﺮ مست

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﭘﻲ آزار اﻳﻦ ﺑﻼل ﺳﭙﻴﺪ

ﮔَﻬﻲ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﭙﻴﺪ ﻣﻲ ارزد

سیاهِ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ خوبست ﺑﻲ ﺧﻴﺎل ﺳﭙﻴﺪ

 

(دو)

ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ را ﻫﺪر دادي

و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﺷﺪي ﻏﺮق ﻳﻚ ﺧﻴﺎل ﺳﭙﻴﺪ

ﻛﻨﺎر ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎه

ﺑﻪ روي اﺳﺐ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ ﻳﺎل ﺳﭙﻴﺪ

ﻛﺒﻮﺗﺮي ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺳﺖ

و داده اﺳﺖ دﻟﺶ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻐﺎل ﺳﭙﻴﺪ

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ رﻧﮓ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﺮق اﺳﺖ!

 ﻣﻦ آﺷﻐﺎل ﺳﻴﺎﻫﻢ، ﺗﻮ آﺷﻐﺎل ﺳﭙﻴﺪ

 

 

حامد ابراهیم پور

دروغ های مقدس

http://chameh1234.blogfa.com/

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -5, | بازديد : 474