خانم ! اجازه هست که در قصّه ای جدید ( حامد ابراهیم پور ) - سه شنبه 17 شهريور 1394
مقدر است بماني و زندگي بکني( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
بوي عشق کاري نمي­شود کرد.( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
‏وا مي کني تا دکمه ی پيراهنت را ( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
بي من از عينکي که تو را به سرت،( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
سال خطر، سال سياهي، سال بمباران( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
در بندر نگاه تو پهلو گرفته است( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
به هزار دليل دوستت دارم( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
صداي پاي تو در گوش کوچه ها جاري ست( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
مونيخ ، ونيز ، کراچي ، دوشنبه ، دهليِ نو ( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
‏در خواب بود مثل سري که بدن نداشت( حامد ابراهیم پور ) - چهارشنبه 9 مهر 1393
اخبار چند حادثـــه از مـــــوج راديو( حامد ابراهیم پور ) - سه شنبه 8 مهر 1393
به جستجوي تن روشنت ، به کشف تن ات(حامد ابراهيم پور) - سه شنبه 8 مهر 1393
تو می توانی شوق سفر نداشته باشی( حامد ابراهیم پور ) - سه شنبه 8 مهر 1393
ﮔﺮﻓﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮ و دوش ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺎل ﺳﭙﻴﺪ( حامد ابراهیم پور ) - سه شنبه 8 مهر 1393
تو را به نيت يک شعر تازه خلق نمود(حامد ابراهيم پور) - سه شنبه 8 مهر 1393
به کفش پاشنه دار سپيد گارسونش( حامد ابراهيم پور) - سه شنبه 8 مهر 1393
‏اینها دو تا پباله ، دو تا ساغر است ، نه ( حامد ابراهیم پور ) - سه شنبه 8 مهر 1393
پيونگ يانگ، جاکارتا، زوريخ، پاريس، پکن( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
سکوت کردم و تنهايي‌ام به حرف ميامد( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
تو گم شدي توي يه سکانس تکراري( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
شبانه از دهن کوسه با طناب گرفتند( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
صدا...صدا...کسي اسمت را( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
دوري کني از نور ، از تقويم، از ساعت( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
کودکي که با لواشک گاز زده اش ( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
کنار هم غزل خورديم و با خودکار رقصيديم( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
صداي خنده ي يک خانم جوان شده بودي( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
دوري کني از نور ، از تقويم، از ساعت ( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
هميشه شکل خودش بود: ساده و بدوي( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
فرار کردم و پشت سرم به مويه روانند ( حامد ابراهیم پور ) - دوشنبه 7 مهر 1393
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد